شرکت شیرین دانه

خوراک طیور

نوع محصول: پری استارتر(کرامبل)

زمان مصرف خوراک: صفر تا 5 روزگی

انرژی متابولیسمی: 2850

قیمت محصول: 24200 ریال (به روزرسانی 97/01/28)

جداول آنالیز محصول

ویتامین ها در کیلو گرم

ویتامین آ (واحد بین المللی)

12000

ویتامین دی (واحد بین المللی)

5000

ویتامین ای (میلی گرم)

70

ویتامین کا (میلی گرم)

3

ویتامین بی 1 (میلی گرم)

3

ویتامین بی2 (میلی گرم)

8

ویتامین نیکوتنیک اسید (میلی گرم)

60

ویتامین پانتوتنیک اسید (میلی گرم)

13

ویتامین بی 6 (میلی گرم)

5

ویتامین اچ2 (بیوتین) (میلی گرم)

0/2

ویتامین بی 9 (فولیک اسید) (میلی گرم)

2

ویتامین بی 12 (میلی گرم)

0/016

کولین (میلی گرم)

1500

آمینو اسید

لیزین (درصد)

1/38

متیونین+سیستئین (درصد)

1

متیونین (درصد)

0/5

ترئونین (درصد)

0/9

والین (درصد)

0/02

ایزولوسین (درصد)

0/92

آرژنین (درصد)

1/42

تریپتوفان (درصد)

0/22

پروتئین خام (درصد)

22-25

 


 

 

 

 

 

مواد معدنی کم مصرف در کیلو گرم

مس (میلی گرم)

16

ید (میلی گرم)

1/25

آهن (میلی گرم)

40

منگنز (میلی گرم)

120

سلنیوم (میلی گرم)

0/3

روی (میلی گرم)

100

 

 


 

 

مواد معدنی

کلسیم (درصد)

1

فسفر قابل استفاده (درصد)

0/5

منیزیم (درصد)

0/2

سدیم (درصد)

0/16

کلر (درصد)

0/21

پتاسیم (درصد)

0/9


 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول: پیش دان ویژه (کرامبل)

زمان مصرف خوراک: 6 تا 11 روزگی

انرژی متابولیسمی:2900-2800

قیمت محصول: 22400 ریال (به روز رسانی 97/01/28)

 

جداول آنالیز محصول

ویتامین ها در کیلو گرم

ویتامین آ (واحد بین المللی)

12000

ویتامین دی (واحد بین المللی)

5000

ویتامین ای (میلی گرم)

70

ویتامین کا (میلی گرم)

3

ویتامین بی 1 (میلی گرم)

3

ویتامین بی2 (میلی گرم)

8

ویتامین نیکوتنیک اسید (میلی گرم)

60

ویتامین پانتوتنیک اسید (میلی گرم)

13

ویتامین بی 6 (میلی گرم)

5

ویتامین اچ2 (بیوتین) (میلی گرم)

0/2

ویتامین بی 9 (فولیک اسید) (میلی گرم)

2

ویتامین بی 12 (میلی گرم)

0/016

کولین (میلی گرم)

1500

امینو اسید

لیزین (درصد)

1/33

متیونین+سیستئین (درصد)

0.8-1

متیونین (درصد)

0.45-0.55

ترئونین (درصد)

0/85

والین (درصد)

0/97

ایزولوسین (درصد)

0/88

آرژنین (درصد)

1/39

تریپتوفان (درصد)

0/2

پروتئین خام (درصد)

20-22

 

 

 

 

 

 

 

مواد معدنی کم مصرف در کیلو گرم

مس (میلی گرم)

16

ید (میلی گرم)

1/25

آهن (میلی گرم)

40

منگنز (میلی گرم)

120

سلنیوم (میلی گرم)

0/3

روی (میلی گرم)

100

 


 

 

 

مواد معدنی

کلسیم (درصد)

1-1.2

فسفر قابل استفاده (درصد)

0.45-0.5

منیزیم (درصد)

0/2

سدیم (درصد)

0.15-0.4

کلر (درصد)

0.1-0.3

پتاسیم (درصد)

0.9-1.3

 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول: پیش دان معمولی

زمان مصرف خوراک: 12 تا23 روزگی

انرژی متابولیسمی:2900-2800

قیمت محصول:21900 ریال (به روز رسانی 97/01/28)

 

جداول آنالیز محصول

ویتامین ها در کیلو گرم

ویتامین آ (واحد بین المللی)

12000

ویتامین دی (واحد بین المللی)

5000

ویتامین ای (میلی گرم)

70

ویتامین کا (میلی گرم)

3

ویتامین بی 1 (میلی گرم)

3

ویتامین بی2 (میلی گرم)

8

ویتامین نیکوتنیک اسید (میلی گرم)

60

ویتامین پانتوتنیک اسید (میلی گرم)

13

ویتامین بی 6 (میلی گرم)

5

ویتامین اچ2 (بیوتین) (میلی گرم)

0/2

ویتامین بی 9 (فولیک اسید) (میلی گرم)

2

ویتامین بی 12 (میلی گرم)

0/016

کولین (میلی گرم)

1500

امینو اسید

لیزین (درصد)

1-1.3

متیونین+سیستئین (درصد)

0.8-1

متیونین (درصد)

0.45-0.55

ترئونین (درصد)

0/85

والین (درصد)

0/97

ایزولوسین (درصد)

0/88

آرژنین (درصد)

1/39

تریپتوفان (درصد)

0/2

پروتئین خام (درصد)

20-22

 


 

 

 

 

 

مواد معدنی کم مصرف در کیلو گرم

مس (میلی گرم)

16

ید (میلی گرم)

1/25

آهن (میلی گرم)

40

منگنز (میلی گرم)

120

سلنیوم (میلی گرم)

0/3

روی (میلی گرم)

100

 


 

 

 

مواد معدنی

کلسیم (درصد)

1-1.2

فسفر قابل استفاده (درصد)

0.45-0.55

منیزیم (درصد)

0/2

سدیم (درصد)

0.15-0.4

کلر (درصد)

0.1-0.3

پتاسیم (درصد)

0.9-1.3

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول:میان دان

زمان مصرف خوراک: 24 تا 34 روزگی

انرژی متابولیسمی:2950-2850

قیمت محصول: 21100 ریال (به روز رسانی 97/01/28)

 

جداول آنالیز محصول

ویتامین ها در کیلو گرم

ویتامین آ (واحد بین المللی)

12000

ویتامین دی (واحد بین المللی)

5000

ویتامین ای (میلی گرم)

70

ویتامین کا (میلی گرم)

3

ویتامین بی 1 (میلی گرم)

3

ویتامین بی2 (میلی گرم)

8

ویتامین نیکوتنیک اسید (میلی گرم)

60

ویتامین پانتوتنیک اسید (میلی گرم)

13

ویتامین بی 6 (میلی گرم)

5

ویتامین اچ2 (بیوتین) (میلی گرم)

0/2

ویتامین بی 9 (فولیک اسید) (میلی گرم)

2

ویتامین بی 12 (میلی گرم)

0/016

کولین (میلی گرم)

1500

امینو اسید

لیزین (درصد)

0.9-1.1

متیونین+سیستئین (درصد)

0.7-0.9

متیونین (درصد)

0.4-0.5

ترئونین (درصد)

0/82

والین (درصد)

0/93

ایزولوسین (درصد)

0/85

آرژنین (درصد)

1/27

تریپتوفان (درصد)

 

پروتئین خام (درصد)

20-22

 

 

 

 

 

 

 

مواد معدنی کم مصرف در کیلو گرم

مس (میلی گرم)

16

ید (میلی گرم)

1/25

آهن (میلی گرم)

40

منگنز (میلی گرم)

120

سلنیوم (میلی گرم)

0/3

روی (میلی گرم)

100

 


 

 

 

مواد معدنی

کلسیم (درصد)

0.9-1.2

فسفر قابل استفاده (درصد)

0.4-0.5

منیزیم (درصد)

0/2

سدیم (درصد)

0.15-0.4

کلر (درصد)

0.1-0.3

پتاسیم (درصد)

0.9-1.3

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول:پایان دان

زمان مصرف خوراک: 35 روزگی تا کشتار

انرژی متابولیسمی: 300-2900

قیمت محصول: 20400 ریال (به روز رسانی 97/01/28)


جداول آنالیز محصول

ویتامین ها در کیلو گرم

ویتامین آ (واحد بین المللی)

12000

ویتامین دی (واحد بین المللی)

5000

ویتامین ای (میلی گرم)

70

ویتامین کا (میلی گرم)

3

ویتامین بی 1 (میلی گرم)

3

ویتامین بی2 (میلی گرم)

8

ویتامین نیکوتنیک اسید (میلی گرم)

60

ویتامین پانتوتنیک اسید (میلی گرم)

13

ویتامین بی 6 (میلی گرم)

5

ویتامین اچ2 (بیوتین) (میلی گرم)

0/2

ویتامین بی 9 (فولیک اسید) (میلی گرم)

2

ویتامین بی 12 (میلی گرم)

0/016

کولین (میلی گرم)

1500

امینو اسید

لیزین (درصد)

0.9-1.1

متیونین+سیستئین (درصد)

0.7-0.9

متیونین (درصد)

0.4-0.5

ترئونین (درصد)

0/72

والین (درصد)

0/83

ایزولوسین (درصد)

0/74

آرژنین (درصد)

1/1

تریپتوفان (درصد)

 

پروتئین خام (درصد)

17-19

 

 

 

 


 

 

مواد معدنی کم مصرف در کیلو گرم

مس (میلی گرم)

16

ید (میلی گرم)

25/1

آهن (میلی گرم)

40

منگنز (میلی گرم)

120

سلنیوم (میلی گرم)

3/0

روی (میلی گرم)

100

 


 

 

 

مواد معدنی

کلسیم (درصد)

0.9-1.2

فسفر قابل استفاده (درصد)

0.4-0.5

منیزیم (درصد)

0/2

سدیم (درصد)

0.15-0.4

کلر (درصد)

0.1-0.3

پتاسیم (درصد)

0.9-1.3

 

 

 

 

 

 

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

آدرس

شیراز - کیلومتر 32 جاده جهرم

جنب روستای دره عسلو

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره های تماس

37828314 (071) - 37825147 (071)

 

ادرس تلگرام

https://telegram.me/shirindaneh

 

تماس سریع

تعداد بازدیدکنندگان

386974
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
67
38
105
385626
1114
1581
386974

دوشنبه، 03 ارديبهشت 1403 - 16:02:54

فرم سفارش

نام:
لطفا نام خود را وارد نمایید.
تلفن:
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید.
ایمیل:
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
سفارش:
لطفا مشخصات سفارش خود را وارد نمایید.

JoomShaper